นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Sabuy-Ebuy
แก้ไขล่าสุด วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

Privacy Notice (ประกาศชี้แจงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ Sabuy-Ebuy)

“Sabuy-Ebuy ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ Sabuy-Ebuy จึงจัดทำประกาศชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบเกี่ยวกับวิธีการและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ในการใช้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างไร มีมาตราการในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร รวมทั้งสิทธิของผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”

Privacy Policy (นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

SabuyEBuy ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยขอให้ผู้ใช้บริการทำความเข้าใจนโยบาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

๑) ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

๒) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
Sabuy-Ebuy จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ เช่น ชื่อสกุล อีเมล์เบอร์โทรศัพท์ ID ไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีของผู้ใช้บริการ และให้ Sabuy-Ebuyตรวจสอบบัญชีผู้ใช้บริการเมื่อผู้ใช้บริการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ตลอดจนเพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงคข์ องการ
ให้บริการ

๓) มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล
Sabuy-Ebuy ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จึงกำหนดให้มีมาตรการระเบียบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและหลักเกณฑ์การเข้าถึง ใช้เปิดเผยข้อมูล กำหนดหน้าที่ของผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับจ้าง ตัวแทน และผู้รับข้อมูลจาก Sabuy-Ebuy ใน
การรักษาความลับของข้อมูลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย โดยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการนั้นจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ Sabuy-Ebuy เท่านั้น

๔) วัตุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
Sabuy-Ebuy ได้เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการ นำเสนอสินค้า ส่งมอบสินค้า และซื้อขายสินค้าของ Sabuy-Ebuy เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ ติดต่อสื่อสาร หรือจัดการตามข้อร้องเรียน การปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของเราการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น อาจใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรมมากกว่าหนึ่งฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

๕) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
Sabuy-Ebuy อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการที่ Sabuy-Ebuy เห็นว่าเป็นผู้มีความน่าเชื่อถือและ
เหมาะสมแก่การให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการเก็บข้อมูล (Cloud Service) ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงเพื่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่
๕.๑ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประมวลกฎหมายแพ่ง ประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น
๕.๒ เป็นการเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือกระบวนการยุติธรรม และพนักงานอัยการ
๕.๓ เป็นการเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
๕.๔ เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ SabuyEbuy หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท
๕.๕ เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
๕.๕ เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการก่อนเข้าทำสัญญานั้น
๕.๖ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

๖) การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
Sabuy-Ebuy เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ Soft Copy โดยจัดเก็บไว้บนเก็บไว้บนคลาวน์ โดยมีระบบป้องกันการเข้าถึงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดเวลาที่มีการใช้บริการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และยังคงเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่มีการสั่งซื้อสินค้าครั้งสุดท้าย หรือวันที่สัญญาสิ้นสุดลง หรือกรณีผู้ใช้บริการยื่นคำร้องขอ Sabuy-Ebuy จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทันที เว้นแต่มีความจำเป็นต้องใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายจะเก็บไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา แต่หากผู้ใช้บริการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจส่งผลกระทบที่ทำให้ Sabuy-Ebuy ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาหรือการให้บริการได้

๗) สิทธิของผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ รวมถึงการเข้าถึง การได้รับข้อมูล การแก้ไขเพิ่มเติม ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หรือขอเพิกถอนความยินยอม และมีสิทธิจำกัดหรือคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

๘) ช่องทางการติดต่อ Sabuy-Ebuy เพื่อใช้สิทธิ
หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อได้ ดังนี้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัท สบายอีบาย จำกัด
สำนักงานตั้งอยู่ : ๘๘ หมู่ ๘ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม ๗๓๒๒๐
เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.
อีเมล์ : info@sabuyebuy.com
โทรศัพท์ : ๐๒ ๘๘๙ ๙๙๕๕
ส่วนที่ ๒ การจัดเก็บคุกกี้ (Cookie)
ให้ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมก่อนเข้าถึงเว็บไซต์ของ Sabuy-Ebuy ซึ่งอาจทำเป็น Pop up ขึ้น“Sabuy-Ebuy ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการเสนอข้อมูลข่าวสาร หรือโปรโมชั่นดี ๆ โดยจะทำให้ Sabuy-Ebuy เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการได้
เร็ว และทำให้เว็บไซต์ Sabuy-Ebuy เข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการดังกล่าวและภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Sabuy-Ebuy จะจัดเก็บและใช้ข้อมูลคุกกี้ของผู้ใช้บริการ
ส่วนที่ ๓ ต้องมี List * ข้อมูลที่จำเป็น เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หากผู้ใช้บริการไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นดังกล่าวต้องแจ้งผู้ใช้บริการให้ทราบถึงผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูล เช่น
๑) ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากผู้ใช้บริการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ จะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิก Sabuy-Ebuy ได้ (ทั้งนี้ต้อขอตามที่ระบุไว้ในนโยบายฯ ข้อ
๒) เท่านั้น)
๒) ขั้นตอนการชำระเงิน กรณีผู้ใช้บริการต้องการชำระค่าสินค้า/ค่าธรรมเนียม โดยผ่านบัตรเครดิตหรือระบบ ๒C๒P หากผู้ใช้บริการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ จะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถชำระเงินค่าสินค้า/ค่าธรรมเนียมได้
๓) ขั้นตอนการจัดส่งสินค้า หากผู้ใช้บริการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ จะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้บริการได้หมายเหตุสำนักงานการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับนี้ สำนักงานจัดทำขึ้นให้ Sabuy Ebuy ได้ประกาศใช้กับลูกค้าของ Sabuy Ebuy ในเบื้องต้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างกว้าง ๆ เท่านั้น เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายใหม่และยังไม่มีผลใช้บังคับซึงรัฐบาลกำลังพิจารณาประกาศใช้บังคับกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แนวทางปฏิบัติมีความชัดเจนขึ้น ดังนั้น ข้าม = ใช้บริการ Sabuy-Ebuy ไม่ได้ อนุญาต = เข้าถึงเว็บไซต์ Sabuy-Ebuy และจัดเก็บคุกกี้ได้
สำนักงานจะติดตามปรับปรุงและแก้ไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ให้จนกว่าพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีผลใช้บังคับ